Asiakaspalvelu
0

Vastuullisuus

Haluamme tarjota asiakkaillemme ympäristön kannalta ystävällisiä tuotteita ja palveluita, joten kiinnitämme erityistä huomiota tarjoamiemme ratkaisujen alkuperään ja laatuun. Sitoudumme kaikessa toiminnassamme vastuullisiin toimintatapoihin.

Haluamme tarjota asiakkaillemme ympäristön kannalta ystävällisiä tuotteita ja palveluita, joten kiinnitämme erityistä huomiota tarjoamiemme ratkaisujen alkuperään ja laatuun. Sitoudumme kaikessa toiminnassamme vastuullisiin toimintatapoihin. Osana Wolseley plc:tä STARKin vastuustrategian viisi avainteemaa ovat Terveys ja turvallisuus, Ympäristö, Ihmiset, Vastuullinen liiketoiminta ja Yhteisöllisyys. Nämä teemat tukevat STARKin liiketoimintastrategiaa  ja hankinnassa suosimme toimittajia, joilla on tarjota meille ympäristövaikutuksiltaan tunnettuja, alkuperältään sertifioituja turvallisia tuotteita ja palveluja.

Hankinnan ohella näemme toimintamme tärkeimpinä ympäristönäkökohtina syntyvän jätteen ennaltaehkäisemisen sekä energiatehokkuuden kasvattamisen. Lajittelemme toiminnastamme syntyvät jätteet.

STARKilla on DT Finland Oy:lle on myönnetty kolmannen osapuolen hyväksymä puun alkuperäseurantajärjestelmä PEFC.

Arvot

Läpinäkyvyys – odotamme kaikkien työntekijöidemme toimivan vilpittömästi ja läpinäkyvästi

 

Toiminnan tehokkuus – emme tyydy tämänhetkiseen suorituskykyymme, meillä on tahto kehittyä jatkuvasti

 

Ihmiset – arvostamme työntekijöitämme; heidän kehittämisensä on meille tärkeää ja välttämätöntä kilpailukykymme säilyttämiseksi

Nämä arvot vahvistavat ja tukevat menettelyohjettamme (Code of Conduct), eettisiä toimintatapojamme ja liiketoimintatapaamme.

Vastuustrategia

Osana Wolseley plc:tä STARKin vastuustrategian viisi avainteemaa ovat Terveys ja turvallisuus, Ympäristö, Ihmiset, Vastuullinen liiketoiminta ja Yhteisöllisyys. Nämä teemat tukevat STARKin liiketoimintastrategiaa ja edustavat yrityksen toimintaan eniten vaikuttavia osa-alueita.

Henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen sekä kiinteästä omaisuudestamme huolehtiminen auttavat meitä säilyttämään toimintojemme läpinäkyvyyden ja vahvistavat asiakaspalveluamme. Huolehdimme työyhteisöstämme. Ympäristöön liittyvän tehokkuutemme mittaamisen kautta pystymme asettamaan tavoitteita, joiden avulla parannamme vaikutustamme ilmastonmuutokseen pienemmillä liiketoimintakustannuksilla. Vastuullinen liiketoiminnan johtaminen ja toiminnan läpinäkyvyys vähentävät riskejä ja vahvistavat yrityksen mainetta.

Vastuullinen liiketoiminta

STARK noudattaa lakia ja säädöksiä toimialueillaan. Olemme sitoutuneet myös omaan menettelyohjeeseemme (Code of Conduct). Edellytämme lisäksi tavarantoimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme ohjeen noudattamista ja samoihin eettisiin standardeihin sitoutumista.

STARKilla on kehitetty yksityiskohtainen ja selkeä menettelytapaohjeisto, joka korostaa nollatoleranssiamme kaikenlaista petosta, lahjontaa tai korruptiota kohtaan.

Wolseleyn sitoutumiseen vastuullisiin ja luotettaviin liiketoimintakäytäntöihin kuuluu myös laaja sisäinen auditointikäytäntö, sisäisiä rajoituksia sekä kaikkia liiketoimintaryhmiä koskevien käytäntöjen ja toimintamallien sopivuuden säännöllinen tarkastaminen.

Työterveys, -turvallisuus ja -ympäristö

Huolehdimme henkilöstöstämme ja työyhteisöstä. Tarjoamme terveellisen ja turvallisen työympäristön vaarantamatta yksilön terveyttä tai turvallisuutta. Jokaisella liiketoimintayksiköllä on oma terveys- ja turvallisuusohjelmansa, joka soveltuu kyseisen yksikön omiin tarpeisiin ja riskeihin. Pyrimme varmistamaan, että koko henkilökuntamme on koulutettua ja tietoista ammatillisista terveys- ja turvallisuusriskeistä.

Ympäristöperiaatteisiimme kuuluu ympäristöjohtamisen sisällyttäminen liiketoimintoihin, sitoutuminen välttämään saastuttamista sekä sujuvan kommunikaation varmistaminen työntekijöiden kanssa ympäristöasioista. Työterveys- ja työturvallisuusperiaatteisiin kuuluu päihderiippuvuuskielto, ajoneuvojen ylläpito paikallisen lainsäädännön edellyttämissä puitteissa, suojavaatetuksen hankkiminen ja käyttö sekä täyden turvallisuuskoulutuksen järjestäminen kaikille työntekijöille.

Ympäristövastuu ja kestävä kehitys

  • STARK osana pohjoismaista DT Groupia noudattaa soveltuvia kansainvälisiä standardeja esimerkiksi ihmisoikeuksien, rasismin ja
  • lapsityövoiman suhteen. Eettiset arvomme, menettelyohjeemme (Code of conduct) ja menettelytapamme ovat kaikkien työntekijöidemme saatavilla yrityksen intranet-sivuilla.
  • Kaupankäyntiä ja tavaroiden jakelua harjoittavana yrityksenä STARK osana DT Groupia ei ole merkittävä saastuttaja. Tästä huolimatta olemme tietoisia vastuistamme ympäröiviä yhteisöjä kohtaan ja vaikutuksestamme ympäristöön sekä työskentelemme täyttääksemme nämä vastuut.
  • STARK osana DT Groupia on kansainvälinen kauppayritys, jonka pääasiallisena tavoitteena on myydä asiakkailleen turvallisia tuotteita ja palveluja. Noudatamme periaatetta, että yrityksen on koko ajan huomioitava samantyyppisille yrityksille asetetut lainmääräykset, mutta sen ei tule sekaantua poliittisiin keskusteluihin tai ilmaista poliittisia näkemyksiä.
  • Ympäröivän maailman huomioon ottaminen on tärkeä tekijä, kun STARK osana DT Groupia valitsee tavarantoimittajia ja tuotteita. Haluamme auttaa kestävän metsätalouden tukemisessa, joten tunnustamme sellaiset organisaatiot, kuten FCS ja PEFC, sertifioiviksi organisaatioiksi. Tässä mielessä eräs päätavoitteistamme on kasvattaa sertifioidun puutavaran markkinointia ja auttaa varmistamaan myydyn puutavaran alkuperän läpinäkyvyyttä, tuotetietojen ja merkintöjen lisäämisen kautta.

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa, eli noin 245 miljoonaa hehtaaria PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifioituja metsiä löytyy kymmenistä eri maista.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan vaatimuksia sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden seurannalle toimitusketjuissa. Puutavaran seurantaa koskevilla vaatimuksilla taataan, että puuraaka-aine on peräisin sertifioiduista metsistä.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan lisäksi useita eri vaatimuksia metsien hoidolle.

STARKilla on DT Finland Oy:lle myönnetty PEFC-sertifikaatti.

Sertifikaatti takaa, että STARKin sahatavara ja sahatavarajalosteet ovat vastuullisesti tuotettu aina metsästä loppukäyttäjälle saakka.Lue lisää PEFC-merkinnästä.

CE-merkintä

CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien direktiivien vaatimukset. Merkintä ei ole vapaaehtoinen, vaan se on oltava tuotteissa, jos tuotetta koskeva direktiivi niin vaatii. Muita tuotteita ei saa varustaa CE-merkinnällä.

Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden vastaavista. Rakennustuotteissa CE-merkintä ei automaattisesti takaa määräysten täyttymistä. Rakennustuotteiden käyttäjien tehtävänä on tarkistaa, että CE-merkintätiedot osoittavat tuotteen täyttävän viranomaisten asettamat vähimmäisvaatimustasot aiotussa käyttökohteessa.