0
Asiakaspalvelu

Asentajat mukaan visuaalisen johtamisen keinoin

Building 2030 työn aikana tutkimusryhmämme on päässyt vierailemaan lukuisissa rakennushankkeissa eri puolella maailmaa. Rakentaminen on aika samanlaista eri puolilla maailmaa, joskin suunnitteluratkaisujen yksityiskohdat eroavat ja eri kulttuureissa korostetaan eri asioita lopputuotteessa. Rakentamisen prosesseissa on aika paljon samankaltaisuuksia mutta eri puolilta maailmaa löytyy runsaasti innovaatioita. Eräs asia, missä huomaa selvän eron on visuaalinen johtaminen.

Visuaalisen johtamisen työkaluilla jaetaan tilannetietoa kaikille hankkeen osapuolille. Visuaalista johtamista voivat olla esimerkiksi kerroksiin asennetut informaatiotaulut, josta kuka tahansa hankkeeseen osallistuva saa tietoa aikataulutilanteesta, hankkeessa olevista ongelmista ja niiden ratkaisuista tai laatuasioista. Ajatuksena on, että ajantasainen tieto on aina kaikkien näkyvissä, jolloin se innostaa projektin osapuolia käymään keskusteluja taulujen lähellä ja pohtimaan, miten voisi osaltaan parantaa projektin onnistumista.

Esimerkiksi Brasiliassa visuaalisen johtamisen keinoin saadaan hankkeet huomattavasti pienemmällä työnjohdolla toteutettua, kun kaikki työntekijät tietävät, mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt ja mitä pitäisi tapahtua seuraavaksi. Jatkuvan ohjeistamisen sijaan työntekijät osaavat itsenäisesti päättää, mitä tehdä seuraavaksi tauluilla jaetun tilannekuvan perusteella. Jos tilanne poikkeaa esitetystä, työntekijällä on velvollisuus kutsua työnjohto paikalle päivittämään tietoja. Työntekijälle annetaan tässä mallissa huomattavasti enemmän valtaa ja vastuuta mutta jokainen osallistuu visuaalisen johtamisen järjestelmän ylläpitoon.

Kaliforniassa jaetaan kaikille tilannetiedon lisäksi oppeja työmaalla kohdatuista ongelmista ja niiden ratkaisusta. Henkilöstöä motivoidaan löytämään ongelmia, joiden ratkaisut dokumentoidaan määrämuotoiseen A3-raporttiin, joka laitetaan kaikkien näkyville. Työmaalla kulkiessa huomaa, että ammattimiehet pysähtyvät lukemaan uusia raportteja ja käyvät ongelmiin liittyviä keskusteluja aktiivisesti ja lisäksi esittävät työnjohdolle uusia ongelmia, jotka pitäisi ratkaista. Kaikki osallistuvat jatkuvaan parantamiseen.

Suomessa visuaalista johtamista ei vielä juurikaan käytetä työmaalla. Visuaalinen johtaminen kohdistuu lähinnä työturvallisuuteen. Työmaatoimistossa on toki tulostettuna aikataulutilanne ja paljon visualisointeja esimerkiksi tietomalleista mutta tieto ei välity työmaalla oleville asentajille. Ero brasilialaiseen tai kalifornialaiseen työmaahan on valtava.

Building 2030-konsortio on päättänyt seuraavalla tutkimuskaudella, joka alkaa lokakuussa 2020, aloittaa tutkimuksen visuaalisen johtamisen menetelmiin liittyen. Tutkimushankkeen aikana otetaan konsortion case-hankkeissa käyttöön visuaalisen johtamisen menetelmiä ja tutkitaan, miten ne vaikuttavat projektin tuloksiin ja työntekijöiden osallistumiseen. Hankkeen edetessä tilannetietoa on saatavissa Building2030.com -sivuilta.

Olli Seppänen on Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksen käytäntöön suuntautunut professori, joka johtaa Building 2030 -konsortion rahoittamaa tutkimusta.Hän kirjoittaa konsortion kuulumisia tässä blogissa, joka ilmestyy Starkin asiakaslehti JIIRIn jokaisessa numerossa.