0
Asiakaspalvelu

Puuta rakennusprojektiin kestävästi hoidetusta metsästä

Rakentajan ja remontoijan on turvallista ja helppoa hankkia PEFC-sertifioitua puutavaraa tai PEFC-sertifioidusta puusta valmistettuja tuotteita. Sertifiointi osoittaa riippumattomasti, että raaka-aineet on hankittu vastuullisesti hoidetuista metsästä.Sitä ei tarvitse erikseen todistella.

Me suomalaiset olemme metsäkansaa. Nautimme marjastamisesta, sienestämisestä, metsästämisestä ja metsissä samoilemisesta. Monille metsä on lähes pyhä ja lopuillekin paikka rentoutua ja latautua seuraavaan työ- ja kouluviikkoon. Tuttuun metsään voi mennä milloin tahansa – kaikkina vuodenaikoina ja millä säällä hyvänsä.


Puusta on moneen

Metsät peittävät maapinta-alastamme yli 70 prosenttia. Suomi onkin suhteellisesti Euroopan metsäisin maa. Metsät ovat olleet pitkään maallemme vaurauden lähde ja voivat hyvin olla sitä myös jatkossa. Hyvä siten, että Maa- ja metsätalousministeriön mukaan meillä on puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata 20,3 miljoonaa hehtaaria.

Sellun ja paperin rinnalle talousmetsistämme korjatulle puulle on kehitetty monenlaista uutta käyttöä mm. kertakäyttömuovin korvaajana, komposiittimateriaaleissa ja tekstiileissä.

Myös puurakentaminen on vahvassa nosteessa. Pientaloja olemme aina rakentaneet puusta, mutta sisäilmaongelmien myötä hirsi- ja meillä uusi massiivipuuelementtirakentaminen on vallannut alaa julkisessa rakentamisessa. Monet uudet palvelurakennukset, päiväkodit ja koulut ovat puurakennuksia. Puuta käytetään paljon myös palkituissa näyttävissä sekarakenteella toteutetuissa kohteissa ja puukerrostaloja kohoaa paitsi pääkaupunkiseudulle, myös muualle Suomeen. Joensuuhun valmistuu elokuussa 14-kerroksinen Suomen korkein puukerrostalo.

Metsäisessä maassa puun käytön lisääminen rakentamisessa on järkevää myös ympäristösyistä. Puukerrostalo toimii edelleen hiilinieluna, vaikka sen rakentamiseen käytetty puu onkin jo kaadettu.

Viime talvi ja kevät ovat olleet erityisesti maailman nuorison ilmastotietoisuuden kasvun kannalta käänteentekevää aikaa. Maapallon tulevaisuudesta huolestuneet koululaiset ovat lakkoilleet herättääkseen päättäjät ja muutkin aikuiset toimimaan. Myös kevään eduskuntavaaleissa ilmastokysymys on noussut aikaisempaa voimakkaammin esille.

Suomi sijaitsee pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, joka on olennainen hiilinielu. Metsävarojemme kestävä käyttö on siis elintärkeää ilmastomuutoksen hidastamisen kannalta. Toki se vaikuttaa myös kansantaloutemme kehitykseen. Sillä, miten metsiämme hoidamme, on kauaskantoiset seuraukset.

20-vuotias sertifiointi

Puuhun ja erityisesti puurakennuksiin liitetään mielikuvissa vain positiivisia asioita. Puu on luonnollista, kaunista, ympäristöystävällistä. Massiivipuurakennuksiin liitetään itsestään selvästi mielikuvatasolla hyvä sisäilma.

Aina pelkkä tunne rakennusmateriaalien ja valmiin rakennuksen vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen mukaisuudesta ei kuitenkaan riitä, vaan rakennukselle halutaan ympäristösertifiointi, kuten BEEAM tai LEED, jolla se voidaan myös aukottomasti todistaa.

Silloin myös rakentamisessa käytettyjen materiaalien ja järjestelmien toimitusketju ja ympäristövaikutukset on voitava aukottomasti todistaa.

Tänä vuonna 20 vuotta täyttävä PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifioinnin piirissä on yli 300 miljoonaa hehtaaria metsää. PEFC-sertifioinnin on hankkinut jo 750 000 metsänhoitajaa lähes 50 maassa.

Suomessa talouskäytössä olevista metsistä PEFC-sertifioitu on noin 90 prosenttia, eli 18,1 Mha. Valtaosa metsäteollisuuden merkittävistä tuotantolaitoksista on puun alkuperän PEFC-sertifioinnin piirissa.

Tarkkaan todistettu alkuperä

–PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody) avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta, kertoo markkinointipäällikkö Juha Uppa PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry:stä.

Tärkeä todiste puun alkuperästä PEFC-sertifikaatti on esimerkiksi silloin, kun rakentamisessa tarvitaan kauempaa tuotua puutavaraa. Alkuperän todentaminen on sitä työläämpää, mitä kauempana puu on kasvanut ja mitä enemmän välikäsiä matkan varrella on ollut. Siihen PEFC-sertifiointi tarjoaa käytännöt. – PEFC-sertifioitu puu on kuitenkin aina kasvanut kestävästi hoidetussa metsässä, sijaitsi se metsä sitten missä päin maailmaa tahansa, Juha Uppa painottaa.

PEFC-sertifioinnin voi tunnistaa tuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotetta koskevissa asiakirjoissa olevasta PEFC-merkistä. Tuotteita valmistava yritys voi saada merkin käyttöoikeuden, kun yrityksen toiminta on sertifioitu.

STARKilla on ollut PEFC-sertifikaatti jo vuodesta 2012 alkaen. STARKIN valikoimissa on yli tuhat PEFC-sertifioitua tuotetta kyllästetystä saha- ja höylämateriaalista raakaponttilautaan, ulkoverhouspaneeleista aitalautaan, lastulevystä MDF-levyyn, ikkunoihin ja oviin, selvästi merkittynä.

Asiakkaan on turvallista ja helppoa hankkia PEFC-sertifioitua puutavaraa tai PEFC-sertifioidusta puusta valmistettuja tuotteita. Sertifiointi osoittaa riippumattomasti, että raaka-aineet on hankittu vastuullisesti hoidetuista metsästä. Sitä ei tarvitse erikseen todistella.

Tiukat kriteerit

Metsän PEFC-sertifiointi osoittaa, että metsää hoidetaan kestävästi. Kestävässä metsänhoidossa luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa. Tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta voidaan harjoittaa siten, että metsäluonnon monimuotoisuus sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilytetään.

Näin metsäsertifiointi edistää metsän, maailman tärkeimmän ekosysteemin ja siitä elävien ihmisten hyvinvointia.

PEFC-sertifiointi asettaa metsien hoidolle monia vaatimuksia. Ne kohdistuvat mm. metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.

Käsitteellä ”hyvin hoidettu metsä” tarkoitetaan, että metsää hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vakiintuneen käsityksen mukaan tämä tarkoittaa, että metsien hoito on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää eikä tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuuksia pysyvästi heikennetä.

Metsänhoidolliset kriteerit ovat kaksitasoiset. Kansainväliset metsänhoidon vaatimukset nimittäin määrittävät pohjatason, jota kansallisesti määriteltävät metsäsertifioinnin kriteerit tarkentavat. Ne antavat konkreettiset yksityiskohdat metsien hyvälle hoidolle.

Suomalaiset kriteerit kohdistuvat muun muassa metsien hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, työntekijöiden oikeuksiin, metsänomistajien koulutukseen ja neuvontaan sekä nuorison metsätiedon lisäämiseen. Osa vaatimuksista koskee metsänomistajien toimintaa metsissä, osa koskee alueella toimivien metsätalouden yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa.

Erityistä huomiota sertifioinnin vaatimuksissa kiinnitetään metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja vesien suojeluun, nuorten metsien hoitoon sekä luontaiselinkeinojen ja metsätalouden yhteensovittamiseen. Metsiin liittyvän lainsäädännön noudattaminen luo perustan metsäsertifioinnissa asetettujen vaatimusten toteutumiselle.

Juha Uppa sanoo, että kuluva vuosi on tärkeä, sillä tänä vuonna Suomessa päivitetään metsänhoidon kriteerejä. Tällainen päivitystyö tehdään viiden vuoden välein kussakin PEFC-maassa. –Käymme parhaillaan sidosryhmien kanssa keskusteluja, mikä on tähän maailman aikaan kestävä tapa toimia metsässä ja kutsumme kaikki kestävästä metsänhoidosta kiinnostuneet mukaan.

Vuosittainen auditointi

Varsinkin erilaisia ympäristömerkkejä alkaa olla käytössä niin monenlaisia, että niiden merkityksestä alkaa olla vaikea pysyä perillä. Mikään ei myöskään estä kekseliästä mainostajaa luomasta omaa, hienolta näyttävää merkkiään oman tuotteensa vihreyttä tai ympäristöystävällisyyttä kuvaamaan. Siksi onkin erityisen tärkeää, että vakavasti otettavalla sertifioinnilla on takanaan lahjomaton tarkastusjärjestelmä.

PEFC-sertifikaatin myöntäminen edellyttää riippumattoman ja ammattitaitoisen tahon tarkastuksen ja varmistuksen siitä, että metsien hoito ja puutavaran alkuperän seuranta noudattavat PEFC:n kansainvälisiä vaatimuksia. Riippumattomuudella tarkoitetaan, että valvova taho ei ole sidoksissa tuotteen tuotantoketjun osapuoliin eikä itse sertifioinnin järjestelmään tai sen tukijoihin.

Sertifioinnin vaatimusten toteutumista valvoo viranomaisten riippumattomaksi ja päteväksi toteama sertifiointiyritys. Vuosittain tehtävällä seuranta-auditoinnilla sertifiointiyritys varmistaa, että toiminta on PEFC-vaatimusten mukaista. PEFC-sertifioidun puutuotteen valitseminen on siis aina turvallista. Pienikin metsä riittää.

Juha Uppa on työssään tekemisissä niin pienten kuin suurienkin talousmetsien kanssa, mutta itse hän ei ole metsänomistaja. Metsät ovat hänelle vapaa-ajallakin hyvin tärkeitä. Niin helsinkiläinen kuin onkin, hän virkistäytyy perheensä kanssa usein metsässä retkeillen ja marjastaen.

www.pefc.fi

Teksti Dakota Lavento