0
Asiakaspalvelu

UUDISTUNUT VERKKOKAUPPAMME ON AVATTU – TUTUSTU >>

Myyntiehdot yrityksille

Yleiset myyntiehdot

RASI ry 1.6.2018
YLEISET MYYNTIEHDOT

1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan rakennus- ja sisustustarvikekaupan (jäljempänä myyjä) ja
ostajan välisessä kotimaankaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan sekä varastokaupassa että
laskutuskaupassa.
Varastokaupalla tarkoitetaan kauppaa, jossa tavara toimitetaan myyjän varastosta.
Laskutuskaupalla tarkoitetaan kauppaa, jossa tavara toimitetaan ostajalle suoraan
tavarantoimittajalta tai valmistajalta ja laskutetaan myyjän toimesta. Laskutuskaupalla
tarkoitetaan lisäksi muuta sellaista kauppaa, joka on sopimuksen syntymisen yhteydessä
määritelty laskutuskaupaksi.
Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous ja hinta
Kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien, ellei tarjoukseen
ole toisin merkitty. Ellei erikseen ole toisin sovittu, tavaran hinta ei sisällä kuljetusta. Tarjous
ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat tarjouksen antajan
omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä tarjouksen antajan vahingoksi
eikä antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.
Hinnat perustuvat tarjouspäivän valuuttakursseihin, arvonlisäveroihin ja muihin myyjästä
riippumattomiin julkisiin maksuihin. Mikäli niissä tapahtuu oleellisia muutoksia tavaran
toimituspäivään mennessä, myyjä pidättää oikeuden vastaaviin hinnanmuutoksiin.

2.2 Sopimuksen syntyminen
Myyjän antamaan tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on
ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän voimassaolevan tarjouksen ja myyjä on saanut tiedon
hyväksymisestä.
Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut ostajan tilauksen. Tilaus
voidaan vahvistaa suullisesti tai kirjallisesti tai toimittamalla tavara.

3. Osapuolten velvollisuudet

3.1 Toimitusaika
Myyjä on velvollinen toimittamaan tavaran ostajan kanssa sovitun toimitusajan tai
tavanomaisen toimitusajan mukaisesti.
Myyjällä on oikeus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta poiketa toimitusajasta, jos toimitus
viivästyy:
sellaisen esteen vuoksi, jota myyjä ei voi kohtuudella voittaa
tavarantoimittajan/valmistajan toimituksessa olevien virheiden takia
tavarantoimittajan/valmistajan toimituksen viivästyessä edellä mainitun esteen vuoksi
mikäli sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä uhrauksia, jotka eivät ole kohtuullisia
sopimuksen sisältöön nähden.

3.2 Toimitusehdot ja tavaran luovutus
Toimituslausekkeina noudatetaan kulloinkin voimassaolevien Finnterms määritelmien
mukaisia toimitusehtoja.
Tavara katsotaan luovutetuksi, kun ostaja tai joku hänen lukuunsa on ottanut tavaran
haltuunsa taikka tavara on kuljetettu sovittuun toimituspaikkaan tai noutokaupassa erotettu
ostajaa varten.
Laskutuskaupassa noudatetaan tavarantoimittajan/valmistajan toimitusehtoja ja
vakuutusehtoja kuitenkin niin, että myyjän vastuu ei voi olla laajempi kuin näiden
sopimusehtojen mukaan määräytyvä vastuu. Mikäli ostaja ei tunne näitä ehtoja, toimittaa
myyjä pyydettäessä ostajalle kyseiset ehdot.

3.3 Kauppahinnan maksu
Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan erikseen sovittujen maksuehtojen
mukaisesti. Ellei maksuehdosta ole sovittu, sovelletaan myyjän tavanomaisesti käyttämää
maksuehtoa.
Laskutuskaupassa maksuehdoista on sovittava myyjän kanssa eikä ostajan ja
tavarantoimittajan/valmistajan välinen sopimus maksuehdoista sido myyjää. Ellei
maksuehdosta ole sovittu myyjän ja ostajan välillä, sovelletaan myyjän tavanomaisesti
käyttämää maksuehtoa.
Kaikki laskutuskauppatoimitukseen mahdollisesti liittyvät lisäveloitukset ja hyvitykset
laskutetaan myyjän toimesta ellei myyjän ja ostajan välillä ole nimenomaisesti toisin sovittu.
Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan myyjän kulloinkin soveltaman
korkokannan mukaisen viivästyskoron ja perinnästä aiheutuvat kustannukset. Ostaja on
velvollinen maksamaan sopimuksen mukaisen kauppahinnan myös siinä tapauksessa, että
ostaja laiminlyö tilaamansa tavaran vastaanottamisen sopimuksen mukaisesti.
Jos ostaja vetoaa tavaran tai laskun virheellisyyteen ja kieltäytyy maksamasta kauppahintaa,
ostajan on kuitenkin maksettava virheetöntä osaa vastaava kauppahinta sopimuksen
mukaisesti.
Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa, myyjällä on oikeus viivyttää toimituksia,
kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen
vastaavasti, eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään toimitusajan siirtymisestä
johtuvia korvausvaatimuksia tai purkaa kauppaa.
Mikäli ostaja ei suorita erääntynyttä velkaansa 14 päivän kuluessa velan eräpäivästä lukien,
myyjällä on oikeus katsoa koko jäljellä oleva erääntymätönkin saaminen ostajalta heti
erääntyneeksi.

3.4 Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamista.
Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta,
mikäli myyjällä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.
Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai
hyväksyttävä vakuus on annettu. Ostajalla ei ole tällöin oikeutta esittää jatkotoimitusten
viivästymiseen perustuvia vaatimuksia.
Myyjällä on oikeus vaatia ostajalta vakuus kauppahinnan maksamisesta ennen toimitusta,
mikäli tavara valmistetaan tai hankitaan erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja
toivomustensa mukaisesti (erikoistoimitus).

3.5 Tiedot tavarasta
Myyjä vastaa vain itse antamistaan tavaran käyttöä ja ominaisuuksia koskevista tiedoista.

3.6 Takuu
Myydyllä tavaralla on sen valmistajan tai tavarantoimittajan ehtojen mukainen takuu. Myyjän
takuusta on sovittava erikseen.

3.7 Pakkaus ja kuljetus
Myyjä toimittaa varastotavaran siten pakattuna, että se normaalioloissa tulee perille
tavanomaisessa kunnossa. Laskutuskaupassa sopimuksen mukaiseksi pakkaustavaksi
katsotaan tavarantoimittajan/valmistajan noudattama tavanomainen pakkaustapa. Myyjällä on
oikeus veloittaa ostajalta tavarantoimittajan/valmistajan mahdollisesti veloittamat
ylimääräiset pakkauskustannukset.

3.8 Toimituksen viivästyminen ja reklamaatio viivästyksestä
Milloin toimituksen täyttäminen on vaarassa viivästyä yli sovitun toimitusajan, myyjä on
tämän tietäessään velvollinen ilmoittamaan siitä ostajalle.
Voidakseen vedota viivästykseen ostajan on reklamoitava myyjälle kohtuullisessa ajassa
sopimuksen mukaisen toimitusajan päättymisestä.

3.9 Reklamaatio tavaran virheestä
Ostaja on velvollinen tavaraa vastaanottaessaan tarkastamaan, että rahtikirjaan merkityt
tavaramäärät täsmäävät tilauksen ja toimituksen kanssa ja että tavara on ulkonaisesti
vaurioitumaton. Ostaja on velvollinen merkitsemään tästä kuljetusrahtikirjaan kuittauksen.
Jos tavarassa on ulkonaisesti havaittava virhe, ostajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi
rahdinkuljettajalle ja myyjälle. Mahdollisesta muusta virheestä ostaja on velvollinen
reklamoimaan myyjälle toimitusasiakirjassa mainitussa ajassa, tai jos aikaa ei ole mainittu,
viipymättä siitä kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.
Jos ostajalla on ollut tilaisuus tarkastaa tavara tai tavaraa koskeva näyte ennen kaupan
päättämistä, ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, joka ostajan olisi pitänyt tarkastuksessa
havaita.
Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan reklamaation kohteena olevaa tavaraa ennen kuin ostaja
on sopinut mahdollisesta palauttamisesta myyjän kanssa.

3.10 Vastuu tavaran virheestä ja viivästymisestä
Myyjä ei vastaa toimituksen viivästymisen tai tavaran virheen ostajalle mahdollisesti
aiheuttamasta välillisestä vahingosta. Myyjän vastuu viivästyksestä; ks. myös kohta 3.1.
Myyjällä on oikeus korjata virheellinen tavara, alentaa sen hintaa virhettä vastaavasti tai
korvata se kokonaan uudella. Myyjän vastuu tavaran virheestä ja viivästyksestä rajoittuu vain
välittömiin vahinkoihin ja enintään siihen määrään, minkä tavarantoimittaja/valmistaja on
velvollinen korvaamaan. Myyjän vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu enintään
virheellisen tai viivästyneen tavaran kauppahinnan määrään.
Laskutuskaupan osalta noudatetaan ensisijaisesti tavarantoimittajan/valmistajan tavaran
virhettä ja viivästystä koskevia myyntiehtoja kuitenkin niin, että myyjän vastuu tavarassa
olevan virheen tai viivästyksen osalta ei voi olla laajempi kuin näiden sopimusehtojen
mukaan määräytyvä vastuu.
Laskutuskaupassa ostaja on oikeutettu saamaan tavarantoimittajan/valmistajan mahdollisen
sopimusrikkomuksen johdosta maksaman korvauksen niiltä osin kuin korvaus kohdistuu
hänen kärsimäänsä vahinkoon.

4. Kaupan purkaminen

4.1 Ostajan oikeus purkaa kauppa
Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos myyjän syystä tapahtuvalla viivästyksellä tai tavaran
virheellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai myyjän olisi pitänyt tämä
käsittää, eikä myyjä ole toimittanut tavaraa taikka korjannut virhettä tai toimittanut uutta
tavaraa kohtuullisessa ajassa ostajan reklamoitua näiden sopimusehtojen mukaisesti
viivästyksestä tai virheestä ja vaadittua kirjallisesti kaupan purkua.
Jos kuitenkin kaupan kohteena on tavara, joka on valmistettava tai hankittava erityisesti
ostajaa varten hänen ohjeidensa tai toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman
huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan
myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi
olennaisesti saavuttamatta.
Jos viivästyksen syynä on sellainen seikka, jonka johdosta myyjällä on kohdan 3.1 mukaan
oikeus vahingonkorvausvelvollisuudetta poiketa sovitusta toimitusajasta, ei kyseessä ole
myyjän syystä tapahtuva viivästys ja ostajan ja myyjän oikeus purkaa kauppa määräytyy
kohdan 4.4 mukaisesti.

4.2 Myyjän oikeus purkaa kauppa
Jos kauppahintaa ei makseta määräaikana tai ostaja laiminlyö myötävaikuttaa kauppaan
sopimuksen mukaisesti taikka ei nouda tai vastaanota tavaraa, myyjällä on oikeus pysyä
kaupassa ja vaatia maksua tai, ellei viivästys tai laiminlyönti ole vähäinen, purkaa kauppa.
Tällöin ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa myyjän kärsimän vahingon määrän
kuitenkin vähintään 10 % kauppahinnasta. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa siitä
huolimatta, että ostaja on saanut tavaran hallintaansa. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa
myös, jos ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten myyjä voi päätellä, että ostajan suoritus
tulee viivästymään tavalla, joka oikeuttaisi kaupan purkamiseen.

4.3 Tavarapalautus
Ostajalla on oikeus palauttaa virheetön tavara vain edellytyksin, että sen myyntipakkaus on
ehjä ja palauttamisesta on erikseen sovittu myyjän kanssa. Myyjä on oikeutettu tällaisessa
virheettömän tavaran palauttamistapauksessa veloittamaan ostajalta 10 % tavaran
kauppahinnasta sekä palauttamisesta myyjälle aiheutuvat kulut.

4.4 Ylivoimainen este
Näiden ehtojen kohdassa 3.1 mainitun syyn estäessä toimituksen ja toimitusajan pidentyessä
tästä syystä kohtuuttomasti, on sekä ostaja että myyjä oikeutettu korvausvelvollisuudetta
purkamaan kaupan ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

5. Omistusoikeus ja vaaranvastuu
Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle sovitun toimitusehdon mukaisesti tai ellei toisin ole sovittu
viimeistään myyjän/tavarantoimittajan luovuttaessa tavaran ostajalle. Ks. kohta 3.2.

6. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Mikäli sopimusosapuolilla on kauppaa, näitä sopimusehtoja tai niiden tulkintaa koskevia
erimielisyyksiä, on erimielisyydet ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan osapuolten keskinäisin
neuvotteluin. Mikäli näitä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua osapuolten välisissä
neuvotteluissa, ne on ratkaistava myyjän kotipaikan alioikeudessa.