0
Asiakaspalvelu

Myyntiehdot yrityksille

Yleiset myyntiehdot
Suomen Rautakauppayhdistys ry 20.5.1997

YLEISET MYYNTIEHDOT

 

1. Soveltamisala

 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan rakennus- ja sisustustarvikekaupan (jäljempänä myyjä) ja ostajan välisessä kotimaankaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan sekä varastokaupassa että laskutuskaupassa. Varastokaupalla tarkoitetaan kauppaa, jossa tavara toimitetaan myyjän varastosta. Laskutuskaupalla tarkoitetaan kauppaa, jossa tavara toimitetaan ostajalle suoraan tavarantoimittajalta tai valmistajalta ja laskutetaan myyjän toimesta. Laskutuskaupalla tarkoitetaan lisäksi muuta sellaista kauppaa, joka on sopimuksen syntymisen yhteydessä määritelty laskutuskaupaksi. Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia.


2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous ja hinta

 

Kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien, ellei tarjoukseen ole toisin merkitty. Ellei erikseen ole toisin sovittu, tavaran hinta ei sisällä kuljetusta. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat tarjouksen antajan omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä tarjouksen antajan vahingoksi eikä antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle. Hinnat perustuvat tarjouspäivän valuuttakursseihin, arvonlisäveroihin ja muihin myyjästä riippumattomiin julkisiin maksuihin. Mikäli niissä tapahtuu oleellisia muutoksia tavaran toimituspäivään mennessä, myyjä pidättää oikeuden vastaaviin hinnanmuutoksiin.

2.2 Sopimuksen syntyminen

 

Myyjän antamaan tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän voimassaolevan tarjouksen ja myyjä on saanut tiedon hyväksymisestä. Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut ostajan tilauksen. Tilaus voidaan vahvistaa suullisesti tai kirjallisesti tai toimittamalla tavara.

3. Osapuolten velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

 

Myyjä on velvollinen toimittamaan tavaran ostajan kanssa sovitun toimitusajan tai tavanomaisen toimitusajan mukaisesti. Myyjällä on oikeus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta poiketa toimitusajasta, jos toimitus viivästyy:
sellaisen esteen vuoksi, jota myyjä ei voi kohtuudella voittaa tavarantoimittajan/valmistajan toimituksessa olevien virheiden takia tavarantoimittajan/valmistajan toimituksen viivästyessä edellä mainitun esteen vuoksi mikäli sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä uhrauksia, jotka eivät ole kohtuullisia sopimuksen sisältöön nähden.

3.2 Toimitusehdot ja tavaran luovutus

 

Toimituslausekkeina noudatetaan kulloinkin voimassaolevien Finnterms määritelmien mukaisia toimitusehtoja. Tavara katsotaan luovutetuksi, kun ostaja tai joku hänen lukuunsa on ottanut tavaran haltuunsa taikka tavara on kuljetettu sovittuun toimituspaikkaan tai noutokaupassa erotettu ostajaa varten. Laskutuskaupassa noudatetaan tavarantoimittajan/valmistajan toimitusehtoja ja vakuutusehtoja kuitenkin niin, että myyjän vastuu ei voi olla laajempi kuin näiden sopimusehtojen mukaan määräytyvä vastuu. Mikäli ostaja ei tunne näitä ehtoja, toimittaa myyjä pyydettäessä ostajalle kyseiset ehdot.

3.3 Kauppahinnan maksu

 

Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan erikseen sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Ellei maksuehdosta ole sovittu, sovelletaan myyjän tavanomaisesti käyttämää maksuehtoa. Laskutuskaupassa maksuehdoista on sovittava myyjän kanssa eikä ostajan ja tavarantoimittajan/valmistajan välinen sopimus maksuehdoista sido myyjää. Ellei maksuehdosta ole sovittu myyjän ja ostajan välillä, sovelletaan myyjän tavanomaisesti käyttämää maksuehtoa. Kaikki laskutuskauppatoimitukseen mahdollisesti liittyvät lisäveloitukset ja hyvitykset laskutetaan myyjän toimesta ellei myyjän ja ostajan välillä ole nimenomaisesti toisin sovittu. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisen viivästyskoron ja perinnästä aiheutuvat kustannukset. Ostaja on velvollinen maksamaan sopimuksen mukaisen kauppahinnan myös siinä tapauksessa, että ostaja laiminlyö tilaamansa tavaran vastaanottamisen sopimuksen mukaisesti. Jos ostaja vetoaa tavaran tai laskun virheellisyyteen ja kieltäytyy maksamasta kauppahintaa, ostajan on kuitenkin maksettava virheetöntä osaa vastaava kauppahinta sopimuksen mukaisesti. Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa, myyjällä on oikeus viivyttää toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään toimitusajan siirtymisestä johtuvia korvausvaatimuksia tai purkaa kauppaa. Mikäli ostaja ei suorita erääntynyttä velkaansa 14 päivän kuluessa velan eräpäivästä lukien, myyjällä on oikeus katsoa koko jäljellä oleva erääntymätönkin saaminen ostajalta heti erääntyneeksi.

3.4 Vakuudet

 

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamista.
Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli myyjällä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Ostajalla ei ole tällöin oikeutta esittää jatkotoimitusten viivästymiseen perustuvia vaatimuksia. Myyjällä on oikeus vaatia ostajalta vakuus kauppahinnan maksamisesta ennen toimitusta, mikäli tavara valmistetaan tai hankitaan erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti (erikoistoimitus).

3.5 Tiedot tavarasta

 

Myyjä vastaa vain itse antamistaan tavaran käyttöä ja ominaisuuksia koskevista tiedoista.

3.6 Takuu

 

Myydyllä tavaralla on sen valmistajan tai tavarantoimittajan ehtojen mukainen takuu. Myyjän takuusta on sovittava erikseen.

3.7 Pakkaus ja kuljetus

 

Myyjä toimittaa varastotavaran siten pakattuna, että se normaalioloissa tulee perille tavanomaisessa kunnossa. Laskutuskaupassa sopimuksen mukaiseksi pakkaustavaksi katsotaan tavarantoimittajan/valmistajan noudattama tavanomainen pakkaustapa. Myyjällä on oikeus veloittaa ostajalta tavarantoimittajan/valmistajan mahdollisesti veloittamat ylimääräiset pakkauskustannukset.

3.8 Toimituksen viivästyminen ja reklamaatio viivästyksestä

 

Milloin toimituksen täyttäminen on vaarassa viivästyä yli sovitun toimitusajan, myyjä on tämän tietäessään velvollinen ilmoittamaan siitä ostajalle. Voidakseen vedota viivästykseen ostajan on reklamoitava myyjälle kohtuullisessa ajassa sopimuksen mukaisen toimitusajan päättymisestä.

3.9 Reklamaatio tavaran virheestä

 

Ostaja on velvollinen tavaraa vastaanottaessaan tarkastamaan, että rahtikirjaan merkityt tavaramäärät täsmäävät tilauksen ja toimituksen kanssa ja että tavara on ulkonaisesti vaurioitumaton. Ostaja on velvollinen merkitsemään tästä kuljetusrahtikirjaan kuittauksen. Jos tavarassa on ulkonaisesti havaittava virhe, ostajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi rahdinkuljettajalle ja myyjälle. Mahdollisesta muusta virheestä ostaja on velvollinen reklamoimaan myyjälle toimitusasiakirjassa mainitussa ajassa, tai jos aikaa ei ole mainittu, viipymättä siitä kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Jos ostajalla on ollut tilaisuus tarkastaa tavara tai tavaraa koskeva näyte ennen kaupan päättämistä, ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, joka ostajan olisi pitänyt tarkastuksessa havaita. Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan reklamaation kohteena olevaa tavaraa ennenkuin ostaja on sopinut mahdollisesta palauttamisesta myyjän kanssa.

3.10 Vastuu tavaran virheestä ja viivästymisestä

 

Myyjä ei vastaa toimituksen viivästymisen tai tavaran virheen ostajalle mahdollisesti aiheuttamasta välillisestä vahingosta. Myyjän vastuu viivästyksestä; ks. myös kohta 3.1. Myyjällä on oikeus korjata virheellinen tavara, alentaa sen hintaa virhettä vastaavasti tai korvata se kokonaan uudella. Myyjän vastuu tavaran virheestä ja viivästyksestä rajoittuu vain välittömiin vahinkoihin ja enintään siihen määrään, minkä tavarantoimittaja/valmistaja on velvollinen korvaamaan. Myyjän vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu enintään virheellisen tai viivästyneen tavaran kauppahinnan määrään. Laskutuskaupan osalta noudatetaan ensisijaisesti tavarantoimittajan/valmistajan tavaran virhettä ja viivästystä koskevia myyntiehtoja kuitenkin niin, että myyjän vastuu tavarassa olevan virheen tai viivästyksen osalta ei voi olla laajempi kuin näiden sopimusehtojen mukaan määräytyvä vastuu. Laskutuskaupassa ostaja on oikeutettu saamaan tavarantoimittajan/valmistajan mahdollisen sopimusrikkomuksen johdosta maksaman korvauksen niiltä osin kuin korvaus kohdistuu hänen kärsimäänsä vahinkoon.

4. Kaupan purkaminen

4.1 Ostajan oikeus purkaa kauppa

 

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos myyjän syystä tapahtuvalla viivästyksellä tai tavaran virheellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai myyjän olisi pitänyt tämä käsittää, eikä myyjä ole toimittanut tavaraa taikka korjannut virhettä tai toimittanut uutta tavaraa kohtuullisessa ajassa ostajan reklamoitua näiden sopimusehtojen mukaisesti viivästyksestä tai virheestä ja vaadittua kirjallisesti kaupan purkua. Jos kuitenkin kaupan kohteena on tavara, joka on valmistettava tai hankittava erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa tai toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. Jos viivästyksen syynä on sellainen seikka, jonka johdosta myyjällä on kohdan 3.1 mukaan oikeus vahingonkorvausvelvollisuudetta poiketa sovitusta toimitusajasta, ei kyseessä ole myyjän syystä tapahtuva viivästys ja ostajan ja myyjän oikeus purkaa kauppa määräytyy kohdan 4.4 mukaisesti.

4.2 Myyjän oikeus purkaa kauppa

 

Jos kauppahintaa ei makseta määräaikana tai ostaja laiminlyö myötävaikuttaa kauppaan sopimuksen mukaisesti taikka ei nouda tai vastaanota tavaraa, myyjällä on oikeus pysyä kaupassa ja vaatia maksua tai, ellei viivästys tai laiminlyönti ole vähäinen, purkaa kauppa. Tällöin ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa myyjän kärsimän vahingon määrän kuitenkin vähintään 10 % kauppahinnasta. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa siitä huolimatta, että ostaja on saanut tavaran hallintaansa. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa myös, jos ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten myyjä voi päätellä, että ostajan suoritus tulee viivästymään tavalla, joka oikeuttaisi kaupan purkamiseen.

4.3 Tavarapalautus

 

Ostajalla on oikeus palauttaa virheetön tavara vain edellytyksin, että sen myyntipakkaus on ehjä ja palauttamisesta on erikseen sovittu myyjän kanssa. Myyjä on oikeutettu tällaisessa virheettömän tavaran palauttamistapauksessa veloittamaan ostajalta 10 % tavaran kauppahinnasta sekä palauttamisesta myyjälle aiheutuvat kulut.

4.4 Ylivoimainen este

 

Näiden ehtojen kohdassa 3.1 mainitun syyn estäessä toimituksen ja toimitusajan pidentyessä tästä syystä kohtuuttomasti, on sekä ostaja että myyjä oikeutettu korvausvelvollisuudetta purkamaan kaupan ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

5. Omistusoikeus ja vaaranvastuu

 

Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle sovitun toimitusehdon mukaisesti tai ellei toisin ole sovittu viimeistään myyjän/tavarantoimittajan luovuttaessa tavaran ostajalle. Ks. kohta 3.2. 6. Erimielisyyksien ratkaiseminen Mikäli sopimusosapuolilla on kauppaa, näitä sopimusehtoja tai niiden tulkintaa koskevia erimielisyyksiä, on erimielisyydet ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli näitä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua osapuolten välisissä neuvotteluissa, ne on ratkaistava myyjän kotipaikan

 

6. Erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Mikäli sopimusosapuolilla on kauppaa, näitä sopimusehtoja tai niiden tulkintaa koskevia erimielisyyksiä, on erimielisyydet ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli näitä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua osapuolten välisissä neuvotteluissa, ne on ratkaistava myyjän kotipaikan